Ima li duša u toku jednog života više misija, ili samo jednu?

Postoji samo jedna misija, ali ciljeva ima više. Jedna duša može hteti da u toku jednog života postane pesnik, slikar ili inženjer. Svaka duša može da stremi različitim oblicima kreativnosti, ali to su ciljevi. Njih ne treba mešati sa misijom duše. Misija duše je uvek, najpre i iznad svega, ostvarenje Boga; potom dolazi ispoljavanje Bogoostvarenja na zemlji. Međutim, cilj koji neko ima može da mu pomogne u ostvarenju Boga, ili može da ga usporava, zavisno od individualnog pristupa Istini.

Na primer, ako je neko pisac, lepo i krasno. Ako on nastavlja da piše ne težeći za spoznajom Boga kroz svoje pisanje, jednog dana može postati veliki pisac, ali to ne mora da znači da je napredovao u otkriću Sopstva. Sa druge strane, ako neko želi da ispolji Božansko u svojim spisima, ako je njegov spoljašnji izraz rezultat njegove unutrašnje težnje i ako je shvatio pisanje kao posvećeno služenje Svevišnjem u čovečanstvu, onda će svakako tragalac u njemu voditi takvog pisca ka spoznaji Boga. Da se vratim na tvoje pitanje, sa gledišta apsolutne Istine, postoji samo jedna misija, a to nije ništa drugo do Samospoznaja.

Scroll to Top